محصولات شیمیایی و پتروشیمی

  • مشاوره و بازیابی فروش محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران در بازارهای داخلی و خارجی.
  • تامین نیاز شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، سیمان، صنایع نیروگاهی، صنایع دریایی.
  • مشاوره تامین محصولات نفتی و پتروشیمی بازار ایران ومشتریان.
  • مشاوره صادرات و واردات مشتقات نفتی مواد پتروشیمی و شیمیایی.
پایش تجارت صنعت آسمان - طراحی سایت توسط ام صاد